Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Allmänt

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig är Tundran Digital Explorers AB, org. nr. 556645-3915.

Så här använder vi dina personuppgifter

 

Tillhandahållande av tjänster och upprätthållande av kundförhållandet

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att leverera och hantera de tjänster du beställt. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål är bland annat namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer, e-postadress, köphistorik, ordernummer och betalningsinformation. Vi behandlar även dina personuppgifter som krävs för att hantera betalning och fakturering av de tjänster du använder. Uppgifterna samlas in främst ifrån dig men kan också ifrån UC och AllaBolag. Vi gör detta för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Vissa av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna ingå avtalet med dig. Om du inte ger oss dessa uppgifter kommer vi inte kunna ingå sådant avtal.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss och i ett år därefter. Dina betalningsuppgifter sparas i enlighet med bokföringslagen.

Support och kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig support och information om dina tjänster och för att kunna tillhandahålla en god service. Det är nödvändigt att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte lämnar vissa personuppgifter kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig. I vissa fall använder vi dina personuppgifter från tidigare kontakt med oss. Hanteringen av personuppgifter kan i de fallen också baseras på ditt tidigare samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och ett år därefter. Om du inte är kund hos oss raderar vi dina uppgifter när ärendet är löst.

Produkt- och tjänsteutveckling

Vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och din upplevelse kring hur du använder våra tjänster från din tidigare kontakt med oss. Vi gör detta med stöd av ditt samtycke. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt våra intressen mot varandra. Om du inte lämnar dina personuppgifter innebär det att vi inte kan anpassa våra tjänster efter dina behov. Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en affärsmässig relation och ett år därefter.

Marknadsföring

För att kunna informera och marknadsföra relevanta tjänster och produkter till dig behandlar vi dina personuppgifter om vilka tjänster du använder eller har använt. Vi gör detta med stöd av vårt berättigade intresse (givet av ditt samtycke) av att kunna marknadsföra våra produkter till personer som tidigare köpt våra tjänster eller visat intresse för tjänsterna. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt våra intressen mot varandra. Om du inte vill att dina personuppgifter används för detta ändamål innebär det att vi inte kan skräddarsy våra erbjudanden till dig. Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss och ett år därefter. Om du inte är kund sparar vi dina uppgifter i så länge vi har en affärsmässig relation och ett år därefter.

Rättsliga förpliktelser

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra en rättslig förpliktelse som vi måste följa. Det kan exempelvis röra sig om skyldigheten att spara vissa personuppgifter under en särskild tid för bokföringsändamål, eller för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Säkerhetsskäl

Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att förhindra och upptäcka följande för vårt nätverk och våra tjänster: Missbruk av våra tjänster, brottslighet, intrångsförsök, användning av våra tjänster i strid mot våra villkor, attacker och virus. Vi gör detta med stöd av vårt berättigade intresse (givet av ditt samtycke) för att tillgodose en säker tjänst. I vissa fall är det nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av personuppgifter kan också ske i syfte att bistå myndigheter vid utredning av misstänkt brottslighet.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra

För att tillhandahålla våra tjänster och villkor samarbetar vi med olikas partners och underleverantörer.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än nödvändigt med respektive underleverantör/partner. Vi kan dock behöva dela viss data till följande typer av underleverantörer och partners. Ändringar i denna lista sker vid behov.

Teknik- och mjukvaruleverantörer.
Bokföring.
Myndigheter.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Tundran strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU, men kan på grund av var våra leverantörer är etablerade i vissa fall överföra personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området. Tundran kan inte garantera att dessa länder har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU. För att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå för dina personuppgifter vidtar vi dock vissa skyddsåtgärder för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker på ett så säkert sätt som möjligt, exempelvis genom att tillämpa EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter. En kopia av standardavtalsklausulerna hittar du här:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Dina rättigheter enligt GDPR

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa särskilda rättigheter enligt GDPR.

Rätt till information, tillgång, rättelse, radering m. m.

Du har rätt att utan kostnad begära att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia av de personuppgifterna. Du kan också när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall har rätt att få ut information om de personuppgifter vi hanterar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kan också begära att dessa personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända

Du har under vissa omständigheter, t.ex. om vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, rätt att invända mot behandlingen. Om vi inte kan uppvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina skäl kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt till begränsning

Du har, under vissa omständigheter (t.ex. om du begär rättelse eller invände rmot vår behandling, rätt att begära att vi begränsar vår behandling under tiden vi utreder din förfrågan. Under denna tid får vi bara lagra dina uppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att närsomhelst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Vi kommer då sluta behandla de uppgifter som det tidigare samtycket omfattat. Ett återkallande påverkar inte giltigheten av redan utförd behandling.

Rätt att lämna in klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter har du även rätt till att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot GDPR har begåtts. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till Integritetsskyddsmyndigheten är Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm, imy@imy.se.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

E-post: hej@tundran.se
Telefon: 031-760 54 60

Tundran Digital Explorers AB
Södra Hamngatan 35
411 14 Göteborg

Månatliga fältanteckningar i inkorgen

Välkommen in i värmen

Den här rutan känner du igen va? Du vet vad den innebär. Det är din e-postadress vi vill åt. Men vi kommer vårda den ömt som en liten hundvalp och vi kommer inte klampa omkring efter dig på the internet med tröttsamma budskap.

Som belöning får du ovärderliga tips och kunskap till oskattbart värde, rakt ner i inkorgen. En gång i månaden, varken mer eller mindre. Deal?

Tigerton har blivit Tundran

Tillsammans med våra vänner på DNA Agency går vi samman för en ny gemensam expedition. Följ med på resan! 🚀🎉