Allmänna villkor

Konsulttjänster, hosting

§ 1 Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och Tundran Digital Explorers AB, org. Nr 556645-3915, Södra Hamngatan 35, 411 14 Göteborg (”Tundran”), vid köp av tjänster (”Tjänsten”) som beställs från Tundran om ej annat särskilt avtalats mellan Kund och Tundran.
1.2 Ändringar i Avtalet
Tundran förbehåller sig rätten att när som helst ändra hela eller delar av detta Avtal. Avtalet i sin vid var tid giltiga utformning publiceras på Tundran hemsida (tundran.se).
1.3
Tundran äger rätt att neka Kund att beställa Tjänsten.
1.4
Tundran äger rätt att ändra de tjänster, produkter och priser som ingår i Tjänsten. Eventuell prisjustering eller förändring i Tjänsten offentliggörs på Tundrans hemsida (tundran.se) samt om möjligt till Kund via e-post.

§ 2 Tjänsten
2.1
Tjänsten är en konsult-, och/eller prenumerationstjänst som löper tillsvidare. Tjänsten innebär med andra ord att Kund hyr en del av Tundrans delade servermiljö och/eller köper konsulttjänster som t.ex. rådgivning, support och drift
2.2
Inom ramen för Tjänsten tillhandahåller Tundran bl.a. hosting i en delad servermiljö (webbhotell), virtualiserad servermiljö (VPS), konsulttjänster samt övriga tjänster för upprätthållande av Tjänsten.
2.3
Tundran förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller delar av Tjänsten, till exempel men inte begränsat till på grund av lagändring, teknikutveckling, eller annan myndighetsbestämmelse. Vid sådan ändring har Kund möjlighet att säga upp Avtalet med verkan från ändringarnas ikraftträdande.
2.4
Tundran tillhandahåller support för Tjänsten under abonnemangsperioden/avtalad tjänst via e-post eller telefon samt information på Tundran hemsida (tundran.se). Behandlingstiden påverkas av generell arbetsbelastning. Tjänsten är beroende av tredje part vilket kan påverka behandlingstiden.
 Support är begränsad till innehållet i Tjänsten och rör enbart funktionalitet i den delade miljön.
 All övrig support offereras via e-post.
2.5
Kundinformation, tjänsteinnehåll samt kunduppgifter kan komma att lämnas till tredje part där så krävs för att Tjänsten skall fungera, givet att GDPR och annan lagstiftning följs.

§ 3 Avtalstid för Tjänsten
3.1
Tjänsten löper tillsvidare från det datum då Tjänsten startar vilket anges i orderbekräftelsen. Kund betalar för Tjänsten årsvis och erlagd betalning återfås ej vid uppsägning om inte annat särskilt avtalats.
3.2
Tjänsten upphör genom uppsägning med minst en månads uppsägningstid eller genom att betalning för kommande period uteblir. Uppsägning skall ske skriftligen via brev eller mail . Uppsägning kan endast göras av den som har lagt beställningen av Tjänsten. Detta Avtal upphör automatiskt om Tjänsten upphör hos eller avslutas av Tundran. För det fall Tundran initierar uppsägning av Tjänsten betalas redan erlagd betalning som avser period efter Tjänstens upphörande tillbaka till Kund. Återbetalning av avgifter sker ej vid uppsägning om inget annat är överenskommet.
3.3
Beställningar där betalning ej kommit oss tillhanda senast 60 dagar efter orderdatum tas bort.
3.4
Om Kund bryter mot detta Avtal meddelas Kund via e-post. Kund har då 7 dagar på sig att åtgärda eventuella fel. Om felet kvarstår efter 7 dagar äger Tundran rätt att säga upp Tjänsten och/eller Avtalet samt ta bort Kundens data med omedelbar verkan. Återbetalning av avgifter sker ej vid avtalsbrott.

§ 4 Avgifter för Tjänsten
4.1
Avgifter för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen / godkänd offert. Betalning sker i form av förskottsbetalning mot faktura. Avgiften faktureras alltid årsvis om inget annat är avtalat. Betalning skall ske senast 30 dagar från fakturadatum. Tundran ansvarar ej för att Tjänsten förnyas.
4.2
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen tills dess att betalning fullgjorts.
4.3
Tundran äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot Kunden.

§ 5 Överlåtelse av tjänst
5.1
Kund får överlåta Tjänsten efter Tundran medgivande. För att en överlåtelse skall kunna göras krävs det att Kund reglerat samtliga skulder hos Tundran. Avtalet måste godkännas av tillträdande kund.
5.2
Tundran får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Tundran har gentemot Kund.

§ 6 Driftstörning, felaktighet i leverans och skadestånd
6.1
Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar innevarande år. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten för den period driftstörning påverkat Tjänsten.
 Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under 12 timmar av ett dygn kontorstid (helgfri måndag till fredag kl 08.00-17.00) under en period om 30 dagar. Begäran om kompensation skall inkomma högst 7 dagar efter perioden om 30 dagar. Planerade avbrott eller nödvändiga avbrott räknas inte som driftstörning.
6.2
Kund har inte rätt till ersättning eller återbetalning om kontot stängts av på grund av avtalsbrott. Ersättning kan heller aldrig krävas då tredje part är ansvarig för felet eller när driftavbrottet är meddelat via Tundran hemsida (tundran.se) eller andra publika kanaler.

§ 7 Tundrans ansvar
7.1
Tundran och/eller anlitad underleverantör har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut av annan behörig organisation. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte.
7.2
Även om Tundran tillhandahåller backup, finns det ingen garanti för att säkerhetskopieringen fungerar korrekt eller formaterats korrekt och att innehållet kan återställas. Kunden är ensamt ansvarig för att anordna separat backup av den data Kunden anser vara av värde för Kunden.
7.3
Från tid till annan kan Tundran sluta tillhandahålla delar av Tjänsten. Detta om Tjänsten orsakar problem, försvårar möjlighet att leverera Tjänsten eller om Tundran anser att programvaran eller Tjänsten ej fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta gäller även om komponenter av Tjänsten kommer till en s.k. End of Life. End of Life är inte ett brott mot avtalet.
7.4
Tundran har rätt att kontrollera data relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.
7.5
Tundran förbehåller sig rätt att söka igenom data på Kunds Tjänster för identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av filer av denna karaktär. I de fall åtgärd krävs av Kund meddelas detta via e-post. Kund har då 7 dagar på sig att åtgärda det beskrivna problemet. Vid utebliven åtgärd av Kund förbehåller sig Tundran rätten att vidta åtgärder även om detta orsakar störning i Kundens filer och/eller Tjänsten.
Tundran har rätt att avsluta Tjänsten för Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kund. Eventuell innestående tid betalas tillbaka till Kund via BankGiro.
7.7
Tundran ansvarar inte för vare sig direkta skador eller indirekta skador så som utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill, förlorad/förvanskad data eller liknande oavsett hur detta har uppstått, förutom om skadan är till följd av att Tundran agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen.

§ 8 Kundens ansvar
8.1
Kund ansvarar för att vid var tid tillhandahålla och uppdatera sina kontakt- och betaluppgifter för fullgörandet av Tjänsten. Tundran kan inte hållas ansvarigt för förlust Kund lider på grund av felaktigt uppgivna kontakt- eller betaluppgifter.
Kund ansvarar gentemot Tundran för att information som Kund laddar upp och/eller hanterar inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
8.2
Tundran accepterar ej uppladdning eller hantering av material av våldsam, stötande eller oetisk karaktär.
8.3
Det är ej tillåtet för Kund att sälja vidare tjänster i någon form i delad miljö som Kund har hos Tundran utan medgivande från Tundran.
8.4
Kund förbinder sig att inte utnyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Tundran system eller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning.
8.5
Kund förbinder sig att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. Tundran har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen uppenbarligen strider mot villkoren i detta Avtal.
Detsamma gäller om Tundran orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Tundran har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.
8.6
I fall där Kund använder resurser utöver vad som enligt Avtal ingår i Tjänsten samt vad som anses rimligt erbjuds Kund att uppgradera till en lämplig tjänst eller alternativt att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer. Tundran förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om inte Kund agerar för att minska resursutnyttjandet.
8.7
Om Kund gör större utskick eller skickar ut spam, medvetet eller omedvetet äger Tundran rätt att stänga av Kund omgående. Tundran riktlinjer är max 300 e-postmeddelande per Kund per dag.
8.8
Kund ansvarar för att de domäner som skapas och administreras under Tjänsten tillhör Kunden.

§ 9 Force majeure
Om Tundran förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständighet som Tundran inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här i avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har Tundran rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

§ 10 Gratis SSL-tjänst (även kallad Let’s encrypt)
Utöver Tjänsten tillhandahåller Tundran även en gratis SSL-tjänst som service för Kund. Denna tjänst nyttjas enligt tredje parts egna villkor för användande. Tundran ansvarar ej för sådan gratis SSL-tjänst eller dess tillgänglighet. Tundran ansvarar ej heller för tredje parts tjänstevillkor.

§ 11 Personuppgifter och datalagring
Vår Integritetspolicy/Personuppgiftspolicy som reglerar hur vi hanterar personuppgifter om dig som Kund till oss finns på Tundran hemsida (tundran.se/integritetspolicy)
Vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) som reglerar hur vi hanterar de personuppgifter kunder eventuellt väljer att lagra i våra tjänster finns på Tundran hemsida, (tundran.se/dpa).

§ 12 Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Avtal och/eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Månatliga fältanteckningar i inkorgen

Välkommen in i värmen

Den här rutan känner du igen va? Du vet vad den innebär. Det är din e-postadress vi vill åt. Men vi kommer vårda den ömt som en liten hundvalp och vi kommer inte klampa omkring efter dig på the internet med tröttsamma budskap.

Som belöning får du ovärderliga tips och kunskap till oskattbart värde, rakt ner i inkorgen. En gång i månaden, varken mer eller mindre. Deal?

Tigerton har blivit Tundran

Tillsammans med våra vänner på DNA Agency går vi samman för en ny gemensam expedition. Följ med på resan! 🚀🎉